Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies

 Τελευταία ενημέρωση: 20/11/2017

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Karavaki (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

 

Η συγκατάθεσή σας και αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies

Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies και ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικής Cookies. «Προσωπικά Δεδομένα» είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies ενδέχεται να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα ή/ και να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη στον διαδικτυακό τόπο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικής Cookies με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής της.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μετά από αντίστοιχη ενημέρωση ή/ και τροποποίηση ισοδυναμεί με αποδοχή της εκάστοτε ενημέρωσης ή/ και τροποποίησης, από την οποία και δεσμεύεστε με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, οφείλετε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies.

 

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», μια ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο (εφεξής «Παπουτσάνης», «εμείς»).

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, συλλέγουμε πληροφορίες (όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τις οποίες παρέχετε εθελοντικά για να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό ενώ ο διακομιστής web μας αναγνωρίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP σας και τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας.

Περαιτέρω, για τους χρήστες εκείνους που επιλέγουν να δίνουν την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού για τα προϊόντα Karavaki ή/ και άλλα προϊόντα της Παπουτσάνης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ως άνω πληροφορίες τους θα χρησιμοποιούνται για τον επιπρόσθετο σκοπό της αποστολής ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού προς την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Για τους χρήστες αυτούς, η αποστολή ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού γίνεται τηρώντας πάντοτε τις διατάξεις της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι χρήστες ενημερώνονται πλήρως για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, ζητείται προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη λήψη ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού για τα προϊόντα Karavaki ή/ και άλλα προϊόντα της Παπουτσάνης, επαληθεύεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και η ενέργεια της συγκατάθεσής τους, ενώ οι χρήστες έχουν οποτεδήποτε το δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους και να ζητήσουν παύση της αποστολής ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έδωσαν την συγκατάθεση τους.

Από τη στιγμή που παρείχατε οικειοθελώς τα προσωπικά σας στοιχεία στην Παπουτσάνης, τα αποθηκεύουμε και τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε προκειμένου να σας παρέχουμε ενημερωτικό/ προωθητικό υλικό, εκτός εάν μας έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες ή εάν η κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία υπαγορεύει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εάν μας δώσετε εκουσίως ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες για εσάς, δεν τις αποθηκεύουμε, δεν τις διατηρούμε και δεν τις επεξεργαζόμαστε, καθώς η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν εμπίπτει στους σκοπούς που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε επισκέπτες/ χρήστες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους επισκέπτες/ χρήστες.

Ο(Οι) διακομιστής(-ές) που καθιστά(-ούν) διαθέσιμη την Ιστοσελίδα, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα δεδομένα σας είναι εγκατεστημένα και τα διαχειρίζεται για την διάρκεια του Διαγωνισμού η εταιρεία με την επωνυμία «GLOBE ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής «GLOBE ONE»). Η «GLOBE ONE» έχει αναλάβει συμβατικά την υποχρέωση να εφαρμόζει μέτρα που συντελούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα επεξεργάζεται μόνο κατά τρόπο που συνάδει με τη συγκατάθεσή σας και μόνο σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες μας. Οποιαδήποτε εταιρεία τυχόν αναλάβει στο μέλλον τη φιλοξενία της Ιστοσελίδας, θα έχει όμοιες συμβατικές υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας διατηρούν τα δικαιώματα από τον ως άνω νόμο και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντιρρήσεως σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και το δικαίωμα να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη λήψη ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού ή/ και πληροφοριών από την Παπουτσάνης. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με σχετικό αίτημα στην εξής διεύθυνση:

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ
Τμήμα: Marketing
e-mail: info@papoutsanis.gr
Τηλ.: 22620 85000

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων, αποκλειστικά από εμάς, τους υπαλλήλους μας, τους εκπροσώπους μας και την «GLOBE ONE». Σχετικά με την «GLOBE ONE», διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε αρχείο δημιουργήσει εκείνη στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα παραδοθεί στην Παπουτσάνης μετά την κλήρωση των Νικητών. Η «GLOBE ONE» δεν θα διατηρήσει αντίγραφο του εν λόγω αρχείου ή/ και οποιασδήποτε πληροφορίας που αυτό περιέχει. Τα άτομα που διαχειρίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών και δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν απόρρητα τα προσωπικά σας στοιχεία και να μην τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πέραν εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εσάς.

 

Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε στο Διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η Παπουτσάνης μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP για στατιστικούς λόγους, για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε.

 

Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (στα Αγγλικά, «text files») που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που «κατεβαίνουν» σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό ή άλλη συσκευή με την οποία συνδέεστε σε συγκεκριμένο ιστοχώρο. Στη συνέχεια, τα cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστοχώρο από τον οποίο προήλθαν σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας σε αυτό, ή σε άλλο ιστοχώρο που αναγνωρίζει τα εν λόγω cookies.

 

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies

Τα cookies είναι ουσιώδους σημασίας για την λειτουργία του ιστοχώρου επειδή αναγνωρίζουν τις σελίδες τις οποίες επισκεφτήκατε προηγουμένως και τις λειτουργίες που εκτελέσατε σε αυτές.

Ταυτόχρονα με τα cookies που διατηρούν σε λειτουργία τον ιστοχώρο, τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να αναγνωρίζουμε τυχόν προβλήματα. Τέτοιου είδους αναλυτικά cookies μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερο τον ιστοχώρο και να αναγνωρίζουμε τα κανάλια marketing που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

 

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα cookies που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα και το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται το κάθε ένα από αυτά. Για κάποια cookies δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση αυτών συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, ενώ για άλλα cookies, απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

 

Γνωστοποιήσεις cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα

Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (π.χ. «διαφημιστικά cookies», «analytics cookies»). Έτσι οι γνωστοποιήσεις cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοούν οι καταναλωτές.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/ τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική Cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Αλλαγές στη Πολιτική Cookies

Εάν η Πολιτική Cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Η παρούσα Πολιτική Cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά την [·].

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το(τους) σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των cookies.

Είδος CookieΠηγή Σκοπός ΛήξηΜπλοκάρισμα
 Cookies/ τεχνολογία ιχνηλάτησης της Παπουτσάνης (cookies της Ιστοσελίδας)
Τεχνικώς Απαραίτητα Cookies (κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 5 του ν. 3471/2006)ΠαπουτσάνηςΑυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική μετάδοση της Ιστοσελίδας.

 

Tα cookies που έχουμε εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας με το κλείσιμο του browser που χρησιμοποιήσατε κατά την πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα (έξοδος από την Ιστοσελίδα).

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω cookies.

Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.

Cookies για την βελτίωση της Ιστοσελίδας (Performance Cookies)ΠαπουτσάνηςΑυτά τα cookies συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης και της χρηστικότητας της Ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν για παράδειγμα να δούμε εάν ο φυλλομετρητής σας μπορεί να «τρέξει» τα μικρά προγράμματα της Ιστοσελίδας (τα λεγόμενα «scripts»), που εξασφαλίζουν πρόσθετες λειτουργίες στην Ιστοσελίδα.Τα cookies που έχουμε εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω cookies.

Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.

Cookies/ τεχνολογία ιχνηλάτησης παροχής υπηρεσιών της Παπουτσάνης και άλλων εταιρειών (cookies τρίτων)
Cookies και τεχνολογίες ανάλυσηςGoogle AnalyticsΑυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/ χρήστες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάξουμε εκθέσεις και να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή.Κάποια από τα cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.

Απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω cookies.

Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας.

Cookies και τεχνολογίες ανάλυσηςGoogle RemarketingΑυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για την εκτέλεση των διαφημίσεων ή την παρακολούθηση της επιτυχίας τους.Κάποια από τα cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.

Απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω cookies.

Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας.

Cookies και τεχνολογίες ανάλυσηςGoogle Conversion TrackingΑυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για την παρακολούθηση των πωλήσεων καθώς και άλλων μετατροπών από τη διαφήμιση. Προσθέτεται ένα cookie στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή όταν προχωρείτε στην επιθυμητή ενέργεια, πώληση ή συμπλήρωση μιας φόρμας.Κάποια από τα cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.

Απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω cookies.

Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας.

 

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη χρήση ή προσαρμογή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την Πολιτική μας. Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σας.

Παρόλο που η εταιρεία «GLOBE ONE» χρησιμοποιεί κάθε μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας, η Παπουτσάνης δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφάλειας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά πληροφοριών μέσω Διαδικτύου.

 

Σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Παπουτσάνης και για τους οποίους η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies δεν ισχύει.

Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.

 

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στους της εταιρείας μας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies:

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ
Στοιχεία επικοινωνίας:
e-mail: info@papoutsanis.gr
Τηλ.:22620 85000